ဓါတ်မှန်နှင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများ

  • PET/CT scans
  • FDG scans
  • Non-FDG scans
  • PET Bone scans (NaF)
  • 3T MRI scans
  • CT scans
  • Ultrasound Scans
  • X-ray services

ဝန်ဆောင်မှုစုံစမ်းရန်