ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာန

Raffles ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနသည် ကိုယ်ခန္ဓာပြန်လည်သန်စွမ်းလာရန်၊ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကို ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အမှီအခိုကင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကိုယ်ခန္ဓာပြန်လည်သန်စွမ်းရေးကုသပညာရှင်များ၊ occupational ကုထုံးပညာရှင်များ၊ ခြေထောက်အထူးကုပညာရှင်များ၊ စကားပြောစွမ်းရည်ကုထုံးပညာရှင်များ အစရှိသည့် ဖော်ရွေသောကုထုံးပညာရှင်များအဖွဲ့သည် နာကျင်မှုခံစားနေရသောလူနာ နှင့် မသန်စွမ်းသောလူနာများအတွက် ကောင်းစွာသိရှိနားလည်၍ ကျွမ်းကျင်စွာဖြင့် လူနာတစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များအလိုက် ကုသမှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဌာနဆိုင်ရာဆရာဝန်များ